สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท เอ็น เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ติดตั้งระบบปรับอากาศ และ แสงสว่าง สำหรับห้อง Clean Room

รายละเอียดของงาน
  1. ติดตั้งท่อส่งลมเย็นหุ้มฉนวน close cell หนา 2”บริเวณภาย นอกอาคารและ หุ้มฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. หนา 2”บริเวณภายในอาคาร
  2. ติดตั้งระบบ HEPA FILTER จำนวน 32 ชุด
  3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 32 ชุด
  4. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด2,600คิวบิคฟุตต่อนาที 1 ตัว
  5. เดินท่อ พีวีซี ขนาด 14”สำหรับพัดลมดูดอากาศ และ แยกตาม จุดต่างตามตำแหน่งของเครื่องจักร ขนาดท่อแยก 4” มี VOLUME DAMPER สำหรับปรับปริมาณลม
มูลค่างานทั้งหมด 1,653,418 บาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ns-electronic