สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งระบบดูดกลิ่น และ กรองกลิ่น ของแผนกพิมพ์

รายละเอียดของงาน
  1. คำนวณ และ ออกแบบขนาดพัดลม และ ท่อส่งลม
  2. ติดตั้งพัดลมแบบ Centrifugal ขนาด 5,700 คิวบิคฟุต/นาที
  3. ติดตั้ง Activated Carbon Filter 1ชุดไว้สำหรับดูดกลิ่น
  4. ติดตั้งท่อส่งลมด้านดูดต่อกับ Hood ตามตำแหน่งต่างๆ และ ติดตั้งท่อส่งด้านลมออกต่อท่อขึ้นหลังคา ด้านปลายสุดต่อ End Cap กันฝนเข้า ติดตั้งสายล่อฟ้าที่ปลายสุดด้วย
  5. ติดตั้งพัดลม Centrifugal ขนาด 1,000 คิวบิคฟุต/นาที ใช้ดันอากาศบริเวณที่มีกลิ่นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้ทำการติดตั้งทั้งหมด 6 สายการผลิต
มูลค่างานทั้งหมด 1,748,184 บาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

fajeeb