สามารถติดต่อได้ทาง Facebook| Messenger|
Shopee|Lazada|Tel. 02-749-1230-2

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ปิโตรเคมี (มหาชน) จำกัด

ติดตั้งระบบปรับอากาศ และ ระบบส่งน้ำเย็น

รายละเอียดของงาน
 1. ติดตั้งPacked Air Cooled Chiller ขนาดทำความเย็น 1,000,000 บีทียู/ชั่วโมง 1 ชุด
  Chilled Water Coil ขนาดทำความเย็น 714,719 บีทียู/ชั่วโมง 1 ชุด
  AHU. ขนาดทำความเย็น 120,000 บีทียู/ชั่วโมง 4 ชุด
  Water Pump 4 ชุด
  Storage Tank ขนาดความจุ 3 คิวบิคเมตร 1 ชุด
 2. ติดตั้งท่อส่งน้ำเย็น และ อุปกรณ์วาล์วต่างๆเข้าระบบทำน้ำเย็น และ ส่งน้ำเย็นเข้าระบบปรับอากาศ
 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าคอนโทรลทั้งหมด
มูลค่างานทั้งหมด 2,400,000 บาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

cp-petrochem